1) Než se rozhodnete s námi spolupracovat

Základní informace:

Našim základním východiskem je akceptace uživatelů omamných a psychotropních látek, kdy braní drog není chápáno jako okolnost, snižující hodnotu člověka.

Předpokladem je ochota ke spolupráci proto ať už klient přichází sám nebo na žádost třetí osoby (soud, OSPOD, rodiče), přistupujeme k němu jako k někomu, kdo je zde dobrovolně, může tedy kdykoli odejít.


Cíle zařízení:

  • pozitivní změna rizikového chování samotných uživatelů drog navázaných na službu
  • změna chování a postojů sociálního okolí uživatelů drog a široké veřejnosti k drogové problematice, která se jich přímo nebo nepřímo týká

Poskytované základní služby jsou anonymní a bezplatné.Pracovníci (případně i stážisté vykonávající praxi v zařízení) se zavazují k mlčenlivosti, která je dána Zákonem 108/2006 Sb. o sociální službách. Mlčenlivost se nevztahuje na komunikaci v týmu pracovníků a na komunikaci poradců se supervizorem. Supervizor jako takový sám podléhá mlčenlivosti.

POZOR! Zákon stanovuje výjimky z povinnosti zachovávat mlčenlivost pracovníka. Tyto výjimky se vztahují k závažným skutečnostem trestně-právní povahy.