3) Co můžete dělat v případě nespokojenosti s našimi službami

 • Klient nebo jím pověřená osoba si může stěžovat písemnou, elektronickou nebo ústní formou. Stížnost je možno podat též anonymně, v takovém případě je třeba, aby klient uvedl, jakým způsobem chce být o jejím vyřízení informován.
 • Podání stížnosti je pracovníky Kontaktního centra vždy chápáno jako příležitost ke zvýšení kvality služeb a stížnost nebude mít negativní dopad na klienta, který stížnost podal nebo v jehož zájmu byla podána.
 • Přijetí stížností je řádně evidováno. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne doručení. Tuto lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných případech, které musí být stěžovateli dány na vědomí. O vyřízení stížnosti je stěžovateli podána písemná zpráva.
 • Způsob podání stížnosti, formulář a postup jsou k dispozici v zařízení a na stránkách sdružení: www.os-prevent.cz
Adresa pro podání stížnosti
- osobně (možno vhodit do schránky) či poštou popř. e-mailem:
  1. Kontatkní centrum Prevent Prachatice, Primátorská 76, 383 01 Prachatice – pan Daniel Randák, vedoucí zařízení, Tel: 388 310 147,kacko.prachatice@os-prevent.cz
  2. OS PREVENT, Heydukova 349, 386 01 Strakonice – pan Michal Němec, výkonný ředitel a předseda sdružení Tel: +420 383 323 920, nemec@os-prevent.cz
  3. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, Tel: +420221921111
  4. Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, Tel: +420 542 542 888
  5. Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha-Smíchov, Tel: +420 257 221 141

Jakým způsobem budeme nakládat s vašimi osobními údaji:

 • Nakládání s osobními údaji klientů podléhá zákonu 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 • Jakékoliv informace jiným osobám, úřadům či institucím – písemné i ústní – je možné podávat pouze s nepopiratelným souhlasem všech přímo zúčastněných osob.
 • Pokud obdržíme informace o klientovi/rodině z jiného zdroje než od něj/nich samotných, jsme povinni o této skutečnosti klienta/rodinu informovat
 • Dokumentace je v zařízení chráněna proti zneužití a klient/rodina mají právo na požádání nahlédnout do své dokumentace v programu.
 • Pokud by měla být při kontaktu přítomna jiná osoba než pracovník, je nutné předem si vyžádat klientův souhlas. Výjimku tvoří pobyt v kontaktní místnosti, která se řídí specifickými pravidly.
 • Každý klient/rodina má svoji složku, která je zabezpečena v počítači chráněným heslem a v uzamykatelné kartotéce k níž mají přístup jen pracovníci Kontaktního centra Prevent Prachatice k tomu pověření.
 • Tato opatření jsou přijata i přesto, že podstatnou část služeb jsme schopni zajistit bez ověření osobních údajů i anonymně (např. pod specifickým anonymním kódem klienta)