Strategické cíle

STRATEGICKÉ CÍLE KCP PT 2016

Krátkodobé strategické cíle zařízení na rok 2016 – vymezení základních bodů a jejich zhodnocení:

Vzhledem k zachování stejného rámce služeb a jejich personálního zabezpečení jsou strategické cíle na r. 2016 obdobné, jako v předchozím roce.

1. Minimální nabídka služeb:
    I v případě provozně technických potíží zajistit tuto minimální nabídku poskytovaných služeb:

- výměnný program (vip)
- krizová intervence
- první pomoc a základní zdravotní ošetření
- podávání informací a odkazů na dostupné služby

Zhodnocení:
 Cíl se podařilo naplnit. K mimořádnému zavření zařízení nebo k omezení služeb na bazální došlo pouze v rámci omezení provozu (KCP PT 11x / rok) – omezení vycházela z personálně technických omezení, kdy se nepodařilo zajistit přítomnost minimálně 2 pracovníků v zařízení.

2. Zapojení skryté populace uživatelů drog (UD) do služeb:
    Užší zapojení skryté populace UD do služeb díky indigennímu programu a sekundárnímu výměnnému programu + vyšší protestovanost této cílové skupiny, tzn.:

- podpora zavedení indigenního programu a sekundárních výměn na úrovni cca 20% zajištění celkového objemu služeb v rámci výměnného programu (vip)

Zhodnocení:
Vzhledem k pravidelnějším kontaktům klientů přímo s KCP nebyl indigenní program v uplynulém roce realizován. Přesto došlo k navýšení objemu vyměněného materiálu v KCP PT meziročně o 43% při zhruba stejném počtu klientů a výměn (výkonů ve výměnném programu). V extrémním nárůstu počtu vyměněného materiálu hrály roli i sekundární výměny  - dle informací klientů tak naše KC zásobovalo krom prachatické i např. českobudějovickou a strakonickou drogovou scénu. Zařízení navíc zůstává v pravidelném kontaktu s předchozím indigenním pracovníkem, který v rámci velkých sekundárních výměn zajišťuje potřebný zdravotnický materiál pro skupinu skrytých injekčních uživatelů drog.

- v případě výpadku indigenního pracovníka KC posílit spolupráci s terénním programem Jihočeský streetwork Prevent (TP JSP ČB) na úrovni oslovovacích aktivit a odkazů do KCP - aktivitu realizovat alespoň 1x / 14 dní

 Zhodnocení:
Aktivitu se daří naplňovat částečně dle možností terénního programu JSP. Určitým plusem ve spolupráci je personální propojení člena týmu KCP PT, který je zároveň pracovníkem JSP. 

- v případě poklesu výkonů a počtu klientů čtvrtletně o více jak 30% - realizovat pravidelné oslovovací aktivity v rozsahu 2x týdně v časové dotaci max. 4h týdně + vymezení spolupráce a aktivit s JSP ČB s cílem zamezení dublování podobných služeb v jedné lokalitě a posílení odkazování klientů z terénu do KC.
 
Zhodnocení:
Aktivitu nebylo potřeba realizovat. K uvedenému poklesu výkonů a počtu klientů nedošlo.
 
- využít za KC možností oslovovat v rámci společensko-kulturních akcí (např. Mezibrány, hudební Kotel, Týden sociálních služeb, Zdravé město, festivaly atp.) - ve spolupráci s JSP ČB.
 
Zhodnocení:
Za KCP realizováno částečně – odkazy na akce byly přenechány do režie JSP, za KCP se vybraných aktivit účastnili zejména pracovníci, kteří byli svými úvazky děleni mezi KCP a JSP.
 
3. Personální stabilizace a spektrum služeb: 
- personální stabilizace týmu KCP, která povede k zajištění širšího spektra služeb – zejména na úrovni poradenských aktivit

Zhodnocení:
I v uplynulém roce zajišťoval jeden tým provoz dvou zařízení – Kontaktního centra Prevent Prachatice a Kontaktního centra Prevent Strakonice. Oba provozy ovlivnila hned v počátku roku náhlá a dlouhodobá pracovní neschopnost kolegyně. Tuto skutečnost jsme řešili přijetím nové kolegyně na dobu určitou a zároveň byla k dispozici kolegyně na DPP pro vykrývání služeb. Od druhé poloviny roku se situace stabilizovala díky návratu kolegyně z nemocenské.

4. Certifikace RVKPP: 
- příprava na další kolo certifikací odborné způsobilosti RVKPP (leden 2016) může zefektivnit a více sjednotit některé zavedené postupy při poskytování služeb.

Zhodnocení:
Aktivitu se podařilo naplnit – v únoru 2016 proběhlo další kolo certifikací kontaktních a poradenských služeb KCP ST. Certifikační tým RVKPP dospěl k závěru, že tyto služby jsou personálně i administrativně velmi dobře připraveny k poskytování. Zařízení byl následně udělen certifikát na v maximálně možném rozsahu – dalších 4 let.

5. Koncepce financování adiktologických služeb: 
- podpora měst a obcí v regionu k jejich zapojení ke Koncepci spoluúčasti měst a obcí na financování protidrogových služeb na území Jč. kraje.

Zhodnocení:
Za KCP naplněno částečně – úkol delegován spíše na úroveň managementu organizace. Nicméně  je tato problematika průběžně řešena na lokální úrovni v rámci setkávání s komunálními politiky (Zdravé město, KPSS, pracovní skupiny…). Spoluúčast klíčových partnerů pro naplnění tohoto cíle však nadále nesplňuje očekávání.


Dlouhodobé strategické cíle zařízení (na 1 – 4 roky):
Udržení funkčního KCP nabízejícího 5 dnů v týdnu kontaktní a poradenské služby na úrovni standardů kvality.

Zhodnocení:
Z pohledu KCP se tento cíl daří naplňovat.